v súvislosti s mestskou konferenciou s názvom 
„Start with Children: The Bratislava Summit 2024“ 
spoluorganizovanej hlavným mestom SR Bratislavou 
a Metropolitným inštitútom Bratislavy (ďalej len „mestská konferencia“)

poskytované v súlade s článkom 13 Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Tieto informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov dotknutých osôb zo strany spoločných prevádzkovateľov sú adresované a poskytované všetkým dotknutým osobám, ktorých osobné údaje sú spracúvané v súvislosti mestskou konferenciou, a to nasledovne:

Identifikačné údaje spoločných prevádzkovateľov

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava („HMBA“)
sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava – Staré mesto
IČO: 00 603 481

Metropolitný inštitút Bratislavy („MIB“)
sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava – Staré mesto
IČO: 52 324 940

Kontaktné údaje 
HMBA

adresa kancelárie: Primaciálne námestie 1, 811 01 Bratislava
telefónny kontakt: +421 2 59 356 323
e-mail: mojepravo@bratislava.sk

Kontaktné údaje 
MIB

 • HMBA má poverenú zodpovednú osobu, ktorou je p. Mgr. et Mgr. Bruno Konečný (kontaktné údaje: zodpovednaosoba@bratislava.sk).
 • MIB nemá poverenú zodpovednú osobu, nakoľko rozsah spracúvaných osobných údajov nezakladá povinnosť na jej ustanovenie. Ak chcete v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov kontaktovať MIB, môžete tak spraviť prostredníctvom e-mailovej adresy info@mib.sk.

Účely spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zásadou ich minimalizácie na nasledovné účely:

 • príprava, usporiadanie a realizácia mestskej konferencie, vrátane registrácie a zabezpečenia účasti pasívnych, ako aj aktívnych účastníkov na mestskej konferencii, ako aj partnerskej spolupráce so sponzormi
 • propagácia mestskej konferencie, ako aj spoločných prevádzkovateľov – na ich webových sídlach (https://bratislava.sk/; https://mib.sk/), prostredníctvom samostatnej webovej stránky zriadenej pre potreby mestskej konferencie (https://startwithchildren.com/), v publikáciách HMBA a MIB, ako aj v médiách
 • uplatňovanie prípadných nárokov spoločných prevádzkovateľov prostredníctvom súdov, advokátskych kancelárií, notárskych úradov a pod.
 • marketing (zasielanie tzv. newsletter-a prostredníctvom MIB)
 • analytický účel (zbieranie cookies webovou stránkou https://startwithchildren.com/ na princípe OPT-IN, tzn. vyjadrením súhlasu prostredníctvom zaškrtnutia checkboxu daného účelu spracúvania v paneli na správu cookies)
 • prevádzka platobnej brány GP webpay s cieľom umožnenia on-line úhrady poplatku za účasť na mestskej konferencii
 • vedenie účtovníctva
 • štatistický účel
 • účel archivácie.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané na základe:

 • plnenia zmluvy uzatvorenej medzi ktorýmkoľvek zo spoločných prevádzkovateľov a dotknutou osobou, resp. alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, v súlade s článkom 6 ods. 1. písm. b) GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov (najmä registrácia pasívnych účastníkov a úhrada poplatku za účasť, zabezpečenie účasti aktívnych účastníkov – prednášajúcich a diskutujúcich)
 • plnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v súlade s článkom 6 ods. 1. písm. c) GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov (vedenie účtovníctva, archivačný účel)
 • súhlasu dotknutej osoby v súlade s článkom 6 ods. 1. písm. e) GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov (zverejnenie profilovej fotografie a stručného životopisu aktívneho účastníka mestskej konferencie v súvislosti s jej propagáciou, zasielanie tzv. newsletter-a, zhromažďovanie osobných údajov prostredníctvom analytických a prípadných marketingových cookies zbieraných webovou stránkou zriadenou pre potreby mestskej konferencie)
 • oprávneného záujmu spoločných prevádzkovateľov a tretích osôb v súlade s článkom 6 ods. 1. písm. f) GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov (najmä potreba zabezpečiť riadny priebeh mestskej konferencie, evidencia účastníkov, preukazovanie účasti tretím osobám v nevyhnutnom rozsahu, informovanie verejnosti o mestskej konferencii a jej priebehu, propagácia mestskej konferencie prostredníctvom vyhotovenia a zverejnenia obrazových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov); spoloční prevádzkovatelia majú za to, že prihlásením sa na mestskú konferenciu môžu jej účastníci primerane očakávať, že prirodzenou súčasťou takéhoto podujatia je aj vyhotovovanie obrazových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov (tzn. fotografií, videí a pod.) a ich zverejňovanie v rôznych publikáciách, médiách a materiáloch prezentujúcich činnosť HMBA a MIB.
 • bežné osobné údaje predovšetkým v rozsahu akademický alebo vedecký titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa pobytu, názov vysielajúcej organizácie alebo zamestnávateľa, pracovná pozícia/funkcia, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo, e-mailová adresa, korešpondenčná adresa), e-mailová adresa poskytnutá za účelom zasielania tzv. newsletter-a, číslo účtu v banke, resp. číslo platobnej karty a meno a priezvisko jej majiteľa (v prípade úhrady poplatku za účasť na mestskej konferencii), ako aj
 • bežné osobné údaje v rozsahu zvukového, obrazového alebo zvukovo-obrazového záznamy (fotografie, videá a pod. vyhotovené v priebehu konania mestskej konferencie), ak sú vyhotovené spôsobom, ktorý zakladá pôsobnosť GDPR, resp. zákona o ochrane osobných údajov – zachytenie podobizne dotknutej osoby, ktorá môže odhaľovať zároveň aj informácie týkajúce sa napr. fyzickej, psychickej, ekonomickej, sociálnej alebo kultúrnej identity dotknutej osoby – tieto dodatočné informácie HMBA, ako ani MIB ďalej spracúvať nebudú
 • osobitné informácie ku cookies zbierané prostredníctvom webovej stránky https://startwithchildren.com/: stránka zbiera štatistické údaje v anonymnej podobe za účelom analýzy (cez vytváranie reportov o používaní webovej stránky), a to prostredníctvom nasledovných cookies:
  • _ga,
  • _ga_KBWLCBRGNF,
  • _gat,
  • _gid,
  • _fbp,
  • _gcl_au

Kategórie dotknutých osôb

 • aktívni účastníci mestskej konferencie – fyzické osoby, ktoré prednášajú a diskutujú na mestskej konferencii alebo sa inak aktívne zapájajú v rámci jej programu
 • pasívni účastníci mestskej konferencie – fyzické osoby, ktoré zaregistrujú svoju účasť na mestskej konferencii a uhradia príslušný poplatok a tiež tie, ktoré sa jej zúčastnia v pozícii tzv. „divákov“ na základe pozvania niektorého zo spoločných prevádzkovateľov
 • návštevníci webovej stránky zriadenej pre potreby mestskej konferencie (https://startwithchildren.com/)
 • sponzori (partneri) mestskej konferencie (fyzické osoby, resp. zástupcovia právnických osôb)

Identifikácia príjemcov alebo kategórie príjemcov

Osobné údaje dotknutých osôb budú spracúvať predovšetkým oprávnené osoby na strane spoločných prevádzkovateľov (zamestnanci prevádzkovateľov, ktorí boli poverení a primerane zaškolení na nakladanie s osobnými údajmi dotknutých osôb).

Spoloční prevádzkovatelia môžu poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb v nevyhnutnom rozsahu aj ďalším fyzickým alebo právnickým osobám, orgánom verejnej moci alebo medzinárodným organizáciám, najmä, ale nie výlučne:

 • zmluvným partnerom podieľajúcim sa dodávateľsky na príprave, usporiadaní a/alebo realizácii mestskej konferencie,
 • právnym, daňovým, účtovným a iným poradcom,
 • orgánom verejnej moci,
 • spoločnosti Rocket Science Group so sídlom v USA, ktorá poskytuje služby aplikácie Mail Chimp využívanej na zasielanie tzv. newsletter-a,
 • spoločnosti Global Payments s.r.o. so sídlom v ČR (na Slovensku zastúpenej prostredníctvom organizačnej zložky Global Payments s.r.o., organizačná zložka), ktorá je poskytovateľom platobnej brány GP webpay, prostredníctvom ktorej bude prebiehať úhrada poplatku za účasť na mestskej konferencii,
 • vybraným tretím osobám pri sledovaní obsahu webovej stránky zriadenej pre potreby mestskej konferencie, a to v časti, v ktorej je tento obsah prepojený s aplikáciami alebo platformami tretích osôb (napr. spoločnosti Google LLC so sídlom v USA pri prezeraní videí vložených na stránku prostredníctvom platformy YouTube).

V prípade takéhoto poskytovania osobných údajov spoloční prevádzkovatelia zabezpečia najvyššiu možnú mieru ich ochrany.

Spoloční prevádzkovatelia majú s každým svojím sprostredkovateľom uzatvorený zmluvný vzťah v zmysle článku 26 alebo 28 GDPR, resp. § 33 alebo 34 zákona o ochrane osobných údajov.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií

Spoloční prevádzkovatelia môžu prenášať osobné údaje dotknutých osôb do iných tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám. V prípade prípadného prenosu sa prevádzkovateľ vždy zaväzuje zabezpečiť dostatočnú mieru ochrany osobných údajov dotknutých osôb v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov je určená trvaním účelu ich spracúvania, a to vrátane účelov bezprostredne nadväzujúcich na pôvodný účel spracúvania (napríklad archivácia pri dodržaní primeraných záruk ochrany práv dotknutej osoby):

 • osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby: po dobu trvania súhlasu, maximálne však po dobu 6 mesiacov od jeho udelenia
 • osobné údaje spracúvané na účel prípravy, usporiadania a realizácie mestskej konferencie: po dobu prípravy, usporiadania a realizácie mestskej konferencie
 • osobné údaje spracúvané na účel propagácie: po dobu propagácie mestskej konferencie a/alebo aktivít spoločných prevádzkovateľov, maximálne však 10 rokov
 • osobné údaje spracúvané na účel uplatňovania prípadných nárokov spoločných prevádzkovateľov: po dobu trvania premlčacej alebo prekluzívnej lehoty alebo do právoplatného ukončenia príslušného konania
 • osobné údaje spracúvané na účel realizácie platby poplatku za účasť na konferencii a vedenia účtovníctva: 10 rokov
 • osobné údaje spracúvané na štatistický účel: po dobu štatistického vyhodnocovania mestskej konferencie a jej dopadov
 • osobné údaje spracúvané na účel archivácie: 10 rokov, ak pre účely verejného záujmu alebo vedeckého či historického výskumu nie je potrebné archivovať osobné údaje dlhšie (avšak len za predpokladu, že súčasne budú zavedené primerané technické a organizačné opatrenia, akými sú napr. anonymizácia, šifrovanie a pod.).

Doba uchovávania dokumentov, ktoré obsahujú osobné údaje dotknutých osôb a sú registratúrnymi záznamami, sa riadi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi správu registratúrnych záznamov, ako aj príslušnými internými predpismi spoločných prevádzkovateľov, ak boli vydané.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má:

 • právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov,
 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na opravu osobných údajov,
 • právo na doplnenie prípadných neúplných osobných údajov,
 • právo na výmaz osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak sa spracúvanie vykonáva za účelom oprávnených záujmov spoločných prevádzkovateľov alebo tretej strany alebo na účely priameho marketingu,
 • právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov – súhlas možno odvolať napríklad elektronicky, písomne alebo osobne v kancelárii niektorého zo spoločných prevádzkovateľov; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania tých osobných údajov, ktoré boli spracúvané o dotknutej osobe na jeho základe; upozornenie ku cookies: súhlas udelený na zber cookies môže návštevník stránky kedykoľvek pre ktorýkoľvek jednotlivý účel spracúvania odvolať tak, že vo svojom zariadení (v prehliadači, ktorý používa na prezeranie stránky) príslušné cookies zmaže, a to vykonaním príslušných operácií v nastaveniach svojho prehliadača,
 • právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva, má právo podať na Úrad na ochranu osobných údajov SR sťažnosť, resp. návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov (kontaktná adresa úradu: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, telefónne číslo: 02 32 313 214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk).

Povinnosť poskytnutia osobných údajov dotknutou osobou

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby uvedených v registračnom formulári (prihláške) k mestskej konferencii, resp. v zmluve, ktorá je právnym základom pre prednášanie, resp. účasť na diskusii v rámci mestskej konferencie, je povinné v súlade s článkom 13 ods. 2. písm. e) GDPR, resp. § 19 ods. 2 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov.

V prípade neposkytnutia požadovaných povinných osobných údajov môžu spoloční prevádzkovatelia odmietnuť dotknutú osobu ako (pasívneho alebo aktívneho) účastníka mestskej konferencie.

 

Všeobecné informácie o informačnej povinnosti HMBA ako prevádzkovateľa sú uvedené v dokumente Ochrana osobných údajov.

Všeobecné informácie o informačnej povinnosti MIB ako prevádzkovateľa sú uvedené v dokumente Zásady spracúvania osobných údajov.