Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právny vzťah medzi Majiteľom zakúpenej Vstupenky na medzinárodný summit „Start with Children: The Bratislava Summit 2024“ a/alebo používateľom internetovej stránky www.startwithchildren.com za účelom zakúpenia Vstupenky na medzinárodný summit „Start with Children: The Bratislava Summit 2024“ na strane jednej a Usporiadateľom na strane druhej.

1. Definície pojmov

Podujatie je medzinárodný summit „Start with Children: The Bratislava Summit 2024“, hlavnou témou ktorého budú otázky mestského plánovania priateľského k deťom. Podujatie sa bude konať od 28. 05. 2024 do 29. 05. 2024 v priestoroch Starej Tržnice v Bratislave. Podujatie je spoluorganizované hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a Metropolitným inštitútom Bratislavy.

Usporiadateľ je Metropolitný inštitút Bratislavy, príspevková organizácia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, so sídlom Primaciálne námestie 429/1, 814 99 Bratislava, IČO: 52 324 940, DIČ: 2120982490, IČ DPH: SK2120982490 a hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava so sídlom Primaciálne námestie 429/1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481, DIČ: 2020372596, IČ DPH: SK2020372596.

Predajným miestom je internetová stránka www.startwithchildren.com, ktorá predstavuje informačný a predajný systém súvisiaci s Podujatím.

Vstupenka je cenina a potvrdenie umožňujúce jej Majiteľovi za poplatok vstup na Podujatie. Upravovanie, falšovanie alebo kopírovanie Vstupenky je v rozpore s týmito VOP, ako aj príslušnými právnymi predpismi a môže vyvolať administratívno-právne, ako aj trestno-právne následky. Vstupenka bude pri prvom vstupe na Podujatie zamenená za identifikačný náramok, ktorý umožní opakovaný vstup na Podujatie počas jeho trvania.

Majiteľ vstupenky je osoba, ktorá si zakúpila Vstupenku na Predajnom mieste a ktorej meno je uvedené na Vstupenke. Majiteľ vstupenky berie na vedomie, že na Podujatí alebo v súvislosti s ním môžu byť Usporiadateľom alebo tretími osobami poverenými Usporiadateľom zhotovované rôzne formy záznamu (obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy), napr. na umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.

2. Zakúpenie Vstupenky

Záujemca o Podujatie môže kúpiť/zaplatiť Vstupenku na Predajnom mieste.

Usporiadateľ je povinný akceptovať objednávku Vstupenky výlučne v prípade, ak objednávka obsahuje všetky Usporiadateľom požadované údaje, najmä údaje o kupujúcom, predmete kúpy, kúpnej cene, spôsobe zaplatenia kúpnej ceny a údaje potrebné pre vystavenie a doručenie Vstupenky.

Kupujúci odoslaním objednávky on-line potvrdzuje pravdivosť, správnosť a úplnosť uvádzaných údajov, akceptáciu kúpnej ceny objednaných Vstupeniek ako aj všetkých ďalších podmienok kúpy z objednávky vyplývajúcich a/alebo s objednávkou súvisiacich, najmä že sa oboznámil s týmito VOP (vrátane súhlasu so spracovaním svojich osobných údajov). Odoslaním objednávky sa objednávka stáva pre kupujúceho záväznou a je považovaná za návrh na uzatvorenie zmluvy v zmysle ust. § 43 a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „OZ“) s možnosťou odvolania tohto návrhu alebo jeho zrušenia len spôsobom uvedeným v tomto ustanovení OZ. Jej akceptáciou Usporiadateľom dôjde k prijatiu návrhu zmluvy a tým k uzatvoreniu kúpnej zmluvy (na diaľku) medzi Usporiadateľom ako predávajúcim a v objednávke bližšie identifikovanou osobou (fyzickou, právnickou) ako kupujúcim a je tak záväzná aj pre Usporiadateľa.

Kúpou Vstupenky záujemca vyjadruje súhlas so Zásadami spracúvania a ochrany osobných údajov, ktoré sú zverejnené na Predajnom mieste.

Po akceptácii objednávky Usporiadateľom nie je možné túto objednávku kupujúcim stornovať, meniť počet a/alebo kategóriu objednaných Vstupeniek, s výnimkou zmeny mena Majiteľa vstupenky uvedenom na Vstupenke.

Od kúpnej zmluvy nie je možné kupujúcim ani spotrebiteľom odstúpiť v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko predmetom tejto kúpnej zmluvy je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.

Majiteľ vstupenky je oprávnený požiadať o zmenu mena na zakúpenej Vstupenke najneskôr do piatich (5) pracovných dní pred dňom začatia Podujatia. V takom prípade zašle žiadosť o zmenu mena formou e-mailovej správy na adresu hello@startwithchildren.com (žiadosti zaslané na inú e-mailovú adresu nebudú akceptované).

Kúpna cena Vstupeniek je uvedená na Predajnom mieste a je konečná a zahŕňa aj príslušnú výšku dane z pridanej hodnoty v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Cenu Vstupeniek je možné uhradiť:

a) platobnou kartou prostredníctvom siete internet systémom CardPay (platba cez virtuálny POS terminál Československej obchodnej banky), kartami VISA a EUROCARD/MASTERCARD vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou,

b) cez PayPal, pričom finančné prostriedky predstavujúce cenu rezervovaných Vstupeniek budú stiahnuté zo zadaného účtu ihneď po potvrdení úhrady.

Náklady na použitie komunikačných a platobných prostriedkov na diaľku znáša každá zo zmluvných strán na svoju ťarchu.

Bezprostredne po úhrade Vstupenky kúpenej prostredníctvom Predajného miesta a zaplatenej niektorým z online spôsobov prostredníctvom platobnej brány príde Majiteľovi vstupenky na e-mail, ktorý bol uvedený pri úhrade, Vstupenka v elektronickej forme.

3. Práva a povinnosti Majiteľa vstupenky

Majiteľ vstupenky je oprávnený využívať služby ponúkané na Podujatí. Majiteľ vstupenky je povinný na vyzvanie Usporiadateľa, resp. ním poverených osôb, predložiť platný preukaz totožnosti. Majiteľ vstupenky sa kúpou Vstupenky stáva zmluvným partnerom Usporiadateľa.

Majiteľ vstupenky je povinný skontrolovať si Vstupenku a údaje na nej uvedené ihneď po úhrade ceny Vstupenky a jej obdržaní a prípadné chyby bezodkladne oznámiť Usporiadateľovi.

Usporiadateľ odporúča Majiteľom vstupeniek informovať sa o prípadných zmenách súvisiacich s Podujatím vrátane prípadného zrušenia Podujatia, a to na Predajnom mieste.

Predložením Vstupenky pri vstupe na Podujatie vyjadrí Majiteľ vstupenky súhlas s pokynmi Usporiadateľa v mieste konania Podujatia a podmienkami, ktoré sa k nim viažu, a zaväzuje sa tieto dodržiavať. V prípade ich nedodržania je Usporiadateľ oprávnený postupovať v zmysle svojich pokynov, a to napr. aj vo forme zamedzenia ďalšej účasti Majiteľa vstupenky na Podujatí bez nároku na akúkoľvek formu refundácie ceny Vstupenky a/alebo inej ujmy Majiteľa vstupenky.

Majiteľ vstupenky je pri kúpe Vstupenky povinný skontrolovať adresu elektronickej pošty, na ktorú má byť Vstupenka odoslaná. Majiteľ vstupenky je v plnom rozsahu zodpovedný za správnosť alebo nesprávnosť tejto adresy elektronickej pošty, a zároveň berie na seba v plnom rozsahu riziko, že v prípade nesprávnej adresy mu nebude Vstupenka doručená, pričom v takomto prípade zároveň nebude mať nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu voči Usporiadateľovi vrátane vrátenia ceny Vstupenky alebo odoslania náhradnej Vstupenky. Usporiadateľ je oprávnený, nie však povinný, poskytnúť Majiteľovi vstupenky náhradnú Vstupenku a odoslať ju na správnu adresu elektronickej pošty.

Zakúpené Vstupenky nie je možné vrátiť Usporiadateľovi ani ich vymeniť za iné vstupenky, ani žiadať od Usporiadateľa za zakúpené Vstupenky akúkoľvek inú náhradu alebo zľavu, nie je možné ponúkať ich komerčne na ďalší predaj. Vstupenky nie je možné zaradiť ako výhry do súťaží a ďalej ich využívať na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu Usporiadateľa.

Sfalšovaná Vstupenka, duplicitná Vstupenka, vstupenka bez QR kódu alebo čiarového kódu alebo inak poškodená Vstupenka je neplatná a jej držiteľovi nebude po predložení takejto Vstupenky umožnený Usporiadateľom vstup na Podujatie. Každý Majiteľ vstupenky je preto povinný Vstupenku chrániť pred jej poškodením, znehodnotením, stratou alebo sfalšovaním.

4. Rozsah služieb, zmena rozsahu služieb Podujatia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zrušiť Podujatie alebo zmeniť program Podujatia za predpokladu, že to podstatným spôsobom nezmení charakter Podujatia. Usporiadateľ je povinný informovať Majiteľov vstupeniek a záujemcov o Podujatie o zrušení alebo zmene Podujatia, prípadne o mieste, čase a spôsobe vrátenia ceny Vstupenky, a to prostredníctvom Predajného miesta.

Pri zrušení Podujatia vracia Usporiadateľ finančné prostriedky predstavujúce cenu Vstupenky bez zbytočného odkladu Majiteľom vstupeniek, a to po zverejnení oznámenia o zrušení Podujatia. Nárok na vrátenie vstupného sú Majitelia vstupeniek oprávnení uplatniť si v právnymi predpismi stanovenej dobe.

Usporiadateľ nie je povinný vrátiť Majiteľom vstupeniek cenu Vstupeniek, ani im zaplatiť alebo poskytnúť akúkoľvek kompenzáciu v prípade, ak je Podujatie zrušené (i) z dôvodov, ktoré boli spôsobené neodvrátiteľnou udalosťou, ktorá nemá pôvod v prevádzke Usporiadateľa (§420a ods. 3 OZ), najmä, ale nie len z dôvodov na strane účinkujúcich (napr. zhoršenie zdravotného stavu a pod.), vyššej moci, živelných pohrôm, nepriaznivých poveternostných podmienok alebo počasia, štrajkov, demonštrácií, vojen, povstaní, nepokojov, teroristických útokov alebo podozrení na ne, alebo zákazov verejných podujatí alebo Podujatia akýmkoľvek orgánom verejnej moci, súdom alebo právnym predpisom, alebo (ii) z dôvodov na strane Majiteľa vstupenky (§420a ods. 3 OZ), alebo (iii) z akýchkoľvek iných obdobných dôvodov, a to všetko aj v prípade, ak sa namiesto zrušeného Podujatia neuskutoční náhradné Podujatie v náhradnom termíne.

5. Vrátenie ceny Vstupenky

V prípade zrušenia Podujatia je Majiteľ vstupenky povinný informovať sa o spôsobe, mieste a čase vrátenia vstupného na Predajnom mieste. Majiteľ vstupenky v takom prípade zašle žiadosť o vrátenie vstupného formou e-mailovej správy na adresu hello@startwithchildren.com (žiadosti zaslané na inú e-mailovú adresu nebudú považované za žiadosti o vrátenie vstupného). K žiadosti o vrátenie peňazí je potrebné doložiť relevantný doklad o tejto úhrade (detail platby), Vstupenky a číslo účtu, na ktoré žiadate peniaze za zrušené/zmenené Podujatie uhradiť.

Náhrada iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava, archivačný poplatok, poistenie vstupeniek, dodanie vstupenky a pod.) sa neposkytuje.

6. Záverečné ustanovenia

Usporiadateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VOP. Usporiadateľ je povinný zmenené VOP zverejniť vždy na Predajnom mieste najneskôr ku dňu účinnosti ich zmeny.

Záujemca o Podujatie bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito VOP oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Vzhľadom k tomu, že zmluva sa uzatvára prostredníctvom internetovej stránky, k uzatvoreniu zmluvy dochádza prejavením súhlasu záujemcu o Podujatie tým, že potvrdí na to určené pole, ktorým odsúhlasuje všetky predtým zobrazené údaje.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 01. 01. 2024.